Photo Properties

Rusty Gun  Top side
Rusty Gun Top side